VENNOOTSCHAPSRECHT

Het vennootschapsrecht bevat de regels voor de werkwijze van een organisatie. Deze regels leggen vast hoe de zeggenschap is verdeeld en welke formaliteiten de verschillende functionarissen binnen de organisatie moeten naleven. Naleving van het vennootschapsrecht is noodzakelijk voor behoorlijk ondernemingsbestuur of ‘good corporate governance’.

Bij onvoldoende aandacht voor het ondernemingsbestuur functioneert de organisatie niet efficiënt en ontstaat het risico dat fouten worden gemaakt die tot aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen kunnen leiden.

Creditum Lawyers assisteert bedrijven en andere organisaties bij behoorlijk ondernemingsbestuur. Wij geven advies over de inhoud van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en directiereglementen waardoor de formele inrichting van de organisatie past bij de feitelijke werkwijze en verantwoordelijkheden van de onderneming.

Steeds vaker wordt dit advies gevraagd om de besluitvorming minder formeel te maken en tevens de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen te vermijden.

Meerdere bedrijven verlenen wij assistentie bij de opstelling van de nodige vennootschapsrechtelijke documentatie, zoals aandeelhoudersbesluiten, volmachten, bestuursbesluiten en vergelijkbare documenten. Veelal betreft dit buitenlandse ondernemingen.

Company law

Company law entails the operating rules and organisation. These rules anchor in what way management is divided and what formalities the various officials within the organization should comply with. Compliance with company law is necessary for ‘good corporate governance’.

In case of insufficient attention to the corporate governance the organization cannot function efficiently and creates the risk that mistakes are made. That can lead to liability of Directors or Supervisory board members.

Creditum Lawyers assist companies and other organizations with proper corporate governance. We give advice on the content of Articles of Association, shareholders’ agreements and management regulations making the formal establishment of the organization in keeping with the actual working methods and responsibilities of the company.

Increasingly this advice is sought to make decision-making less formal and also to avoid the risks of liability of  Directors and Supervisory board members.

We provide assistance to multiple companies with the preparation of the necessary company documentation, such as shareholders decrees, powers of attorney, board resolutions and similar documents. Mostly this concerns foreign companies.