FINANCIËLE PRODUCTEN

Onder financiële producten scharen wij alle overeenkomsten op de financiële markten die niet nadrukkelijk persoonlijk van aard zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbieding van aandelen of obligaties aan meerdere partijen (waaronder crowdfunding), de aanbieding van krediet of de aanbieding van gestandaardiseerde financiële diensten zoals creditmanagement en factoringdiensten.

Behalve dat voor de aanbieding van dergelijke producten de eisen van financieel toezicht moeten worden nageleefd, is het raadzaam voldoende aandacht te besteden aan de civielrechtelijke constructie van dergelijke producten. Een financieel product moet duidelijk zijn en evenwichtige afspraken bevatten die daadwerkelijk relevant zijn.

Op deze manier begrijpen partijen welke gevolgen het heeft als ze een product nemen. Dit voorkomt geschillen en als er toch geschillen ontstaan kunnen deze efficiënter aan de rechter worden voorgelegd.

Financial products

Amongst financial products we range all agreements on the financial markets which are not explicitly of a personal nature. This concerns for example the offering of shares or bonds to multiple parties (including crowd funding) the offering of lending or the offering of standardized financial services such as credit management and factoring services.

Besides that for offering such products the requirements of the financial supervision must be complied with, it is advisable to pay sufficient attention to the civil construction of such products. A financial product must be transparent and must contain balanced agreements which are actually relevant.

This way parties comprehend what the consequences are of taking a product. This will avoid disputes, however if disputes do arise these can be presented more efficiently to the judge.