CASES

 • Het opstellen en adviseren bij vennootschapsrechtelijke besluitvorming bij Nederlandse dochtervennootschappen van een internationaal concern.
 • De aanpassing van de vennootschapsrechtelijke inrichting van een projectontwikkelingsconcern en het treffen van maatregelen ter voorkoming van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • Het bijstaan van koper of verkopers bij de aan- of verkoop van ondernemingen.
 • Het optuigen en ontvlechten van samenwerkingsverbanden binnen kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen of anderszins vormgegeven joint ventures.
 • Het structuren van beleggingen in ondernemingen en projecten op het gebied van vastgoed, schepen, film, groene energie of bosbouw, waaronder de opstelling van de daarvoor vereiste overeenkomsten en vennootschappelijke documenten.
 • Het ontwikkelen van producten op het gebied van kredietverlening, factoring; en emissies op de onderhandse kapitaalmarkt, waaronder crowdfunding; de opstelling van de daarvoor vereiste overeenkomsten en het juridisch redigeren van de daarbij van toepassing zijnde informatiedocumenten.
 • Het adviseren en procederen over ondernemingsbeleid. Vooral ten aanzien van geschillen in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
 • Krachtens benoeming door de Ondernemingskamer het onderzoeken of besturen van ondernemingen die onderwerp zijn van een enquêteprocedure, waaronder op het gebied van detachering, groene energie, constructie, ICT, reclame of logistiek.
 • Behandeling van procedures bij het ‘Klachteninstituut Financiële dienstverlening‘ en het adviseren en procederen over teleurstellend beleggingen vanwege gebrek aan territoriale, product of sector spreiding; het veronachtzamen van het ‘ken uw cliënt’ beginsel, waaronder door beleggingen in voor de desbetreffende cliënt onverantwoorde risicovolle effecten; en het uitvoeren van beleggingen die niet stroken met het afgesproken beleggingsbeleid.
 • Advieswerkzaamheden, in opdracht van een vermogensbeheerder/beheerder van beleggingsfondsen, in het kader van de implementatie van MiFID regelgeving.
 • Het opstellen van beheer en adviescontracten en introductie van een verbonden agent voor een beleggingsonderneming.
 • Advisering over de voorwaarden van markttoetreding onder de Wet op het financiële toezicht zoals de prospectuseisen, vergunningsvoorwaarden en de reikwijdte van wettelijke uitzonderingen en vrijstellingen van toezicht zoals dat door de AFM en DNB wordt uitgeoefend.
 • Drafting and advising on company law decision making at Dutch subsidiaries of an international trading company.
 • Adaption of company law establishment of a project development group and introduction of measures to prevent liability of Directors and Supervisory board members.
 • Assisting buyers and sellers with the purchase or sale of companies.
 • Rigging and unbundling of partnerships within capital companies, private companies or otherwise formed joint ventures.
 • The structuring of investments in companies and projects concerning real estate, ships, film, green energy or forestry, including the drafting of the necessary agreements and associated legal documents.
 • Developing products concerning lending, factoring, and emissions on the private capital market, including crowd funding; drafting the necessary agreements and the legal editing of the applicable disclosure documents.
 • Advising and litigating concerning company policy. Particularly with regard to disputes in inquiry procedures at the Enterprise Chamber of the Court of Justice at Amsterdam.
 • Under appointment by the Enterprise Chamber investigating or managing companies which are the subject of an inquiry procedure including in the field of secondment, green energy, construction, ICT, advertising or logistic.
 • Handling procedures at the ‘Klachteninstituut Financiële Dienstverlening’ and advising and litigating concerning disappointing investments due to territorial-, product-, or sector-spreading; neglecting the ‘know your client’ principle, including investments in irresponsible risky shares; and executing investments which are not in line with the agreed investment policy.
 • Consultative work commissioned by an asset manager/manager of investment funds, in the context of the implementation of MIFID regulations.
 • Drafting of management and consultancy contracts of an associated agent for an investment firm.
 • Advising the conditions for Market Entry under the Law of the financial  supervision such as prospectus requirements, licence conditions and the extent of legal exceptions and exemptions from monitoring as practised by the AFM and DNB.