AANDEELHOUDERSGESCHILLEN

Als u als aandeelhouder te maken heeft met een patstelling, machtsmisbruik door een grote aandeelhouder, problemen met de nakoming van een aandeelhoudersovereenkomst, of een ander geval waarin de samenwerking bij een onderneming ernstig is verstoord, kan Creditum Lawyers u helpen.

Veel van dergelijke geschillen kunnen met onderhandelen worden opgelost. Als dit toch niet werkt, deinzen wij er niet voor terug om te procederen. Wij hebben veel ervaring met Corporate Litigation, vooral met procedures bij de Ondernemingskamer in het kader van het enquêterecht.

Shareholders disputes

If as a shareholder you are confronted with a deadlock, the abuse of power by a large shareholder, problems with the performance of a shareholders’ agreement or another case in which the corporation with an enterprise is seriously disturbed, Creditum Lawyers can assist you.

Many such disputes can be solved with negotiations. If this still does not work, we don’t  recoil from litigating. We have a great deal of experience with Corporate Litigation, especially with procedures at  the Chamber of Commercial Enterprise in the context of right of inquiry.